Skip to main content
 • Polityka prywatności

Informacja dotycząca zasad przetwarzania przez Bank Spółdzielczy w Radomiu danych osobowych klientów

Działając w wykonaniu obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanego dalej skrótowo „RODO” poniżej podajemy informacje, które umożliwią poznanie podstawowych danych związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami w celu uszczegółowienia lub wyjaśnienia poniższych informacji.

OZNACZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH – PODMIOTU, KTÓRE ZEBRAŁ PANI/PANA DANE OSOBOWE

Bank Spółdzielczy w Radomiu z siedzibą przy ul. Czachowskiego 21a 26-600 Radom, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

OZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH I SPOSOBU KOMUNIKACJI Z INSPEKTOREM

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pod numerem telefonu 48-36-39-366 lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby Administratora.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej podajemy Pani/Panu cele przetwarzania danych osobowych. Informacja ta ma umożliwić poznanie Pani/Panu dla jakich celów dane są zbierane i poddawane dalszemu procesowi przetwarzania. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

 1.  w celu zawarcia i wykonywania umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2.  w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 i 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późn.zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 3.  w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 4.  w celu wypełnienia zobowiązania do wymieniania z innymi państwami Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe  zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami [Euro – Fatca] (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 5.  w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r.  o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2017 poz. 2270 z późn. zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 6. w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7.  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9.  w celach analitycznych doboru usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 10.  w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług,  gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 11.  w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 12.  w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora  i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

PRAWO DO SPRZECIWU

 1.  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2.  Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką sprzedażową Banku i złożyć pisemny wniosek.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

 1.  dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
 2.  dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 i 5 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
 3.  dla celów statystycznych i analiz – przez okres  trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. Organy uprawnione do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 2 Prawa bankowego;
 2. Podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie art. 104 ust. 2 Prawa bankowego;
 3. Podmioty, za pośrednictwem których administrator wykonuje czynności, a które zostały określone w art. 6a Prawa bankowego oraz podmioty wspomagające administratora przy wykonywaniu działalności takie jak firmy prawnicze, firmy informatyczne, firmy windykacyjne;
 4. Instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, takie jak : Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków Polskich, Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej, System Bankowy Rejestr, System Dokumenty Zastrzeżone.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 i 19 RODO);
 3. prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 i 19 RODO);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 i 19 RODO);
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Rozdział VIII RODO).

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W procesie analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowej, a także wykonywania umowy, Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.