AKTUALNOŚCI


Informacja dotycząca zasad przetwarzania przez Bank Spółdzielczy w Radomiu danych osobowych klientów

opublikowane: 18 maj 2018, 00:45 przez Admin BS Radom

                               

Działając w wykonaniu obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanego dalej skrótowo „RODO” poniżej podajemy informacje, które umożliwią poznanie podstawowych danych związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z nami w celu uszczegółowienia lub wyjaśnienia poniższych informacji.

 

OZNACZENIE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH – PODMIOTU, KTÓRE ZEBRAŁ PANI/PANA DANE OSOBOWE

Bank Spółdzielczy w Radomiu z siedzibą przy ul. Czachowskiego 21a 26-600 Radom, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

 

OZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH I SPOSOBU KOMUNIKACJI Z INSPEKTOREM

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iod@bsradom.pl, pod numerem telefonu 48-36-39-366 lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby Administratora.

 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej podajemy Pani/Panu cele przetwarzania danych osobowych. Informacja ta ma umożliwić poznanie Pani/Panu dla jakich celów dane są zbierane i poddawane dalszemu procesowi przetwarzania. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

 1.  w celu zawarcia i wykonywania umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2.  w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 i 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późn.zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 3.  w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 4.  w celu wypełnienia zobowiązania do wymieniania z innymi państwami Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe  zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami [Euro – Fatca] (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 5.  w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r.  o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2017 poz. 2270 z późn. zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 6. 6)          w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7.  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9.  w celach analitycznych doboru usług do potrzeb klientów Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 10.  w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług,  gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 11.  w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 12.  w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora  i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

PRAWO DO SPRZECIWU

 1.  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2.  Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z placówką sprzedażową Banku i złożyć pisemny wniosek.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

 1.  dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
 2.  dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 i 5 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
 3.  dla celów statystycznych i analiz – przez okres  trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. Organy uprawnione do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 2 Prawa bankowego;
 2. Podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie art. 104 ust. 2 Prawa bankowego;
 3. Podmioty, za pośrednictwem których administrator wykonuje czynności, a które zostały określone w art. 6a Prawa bankowego oraz podmioty wspomagające administratora przy wykonywaniu działalności takie jak firmy prawnicze, firmy informatyczne, firmy windykacyjne;
 4. Instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, takie jak : Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków Polskich, Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej, System Bankowy Rejestr, System Dokumenty Zastrzeżone.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 i 19 RODO);
 3. prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 i 19 RODO);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 i 19 RODO);
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Rozdział VIII RODO).

 

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W procesie analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowej, a także wykonywania umowy, Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.

 

Komunikat w sprawie gier organizowanych w sieci Internet

opublikowane: 30 lis 2017, 05:38 przez Admin BS Radom   [ zaktualizowane 30 lis 2017, 05:44 ]

Bank Spółdzielczy w Radomiu informuje, że zgodnie z art. 29a ust. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471, zm. Dz.U. z 2017 r., poz. 88) zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych organizowanych przez sieć Internet przez podmioty, które prowadzą taką działalność bez wymaganego zezwolenia. Uczestnik gry hazardowej urządzanej bez zezwolenia podlega karze.

W związku z tym, niedozwolone jest wykorzystywanie kart płatniczych wydawanych przez Bank oraz innych instrumentów bądź usług płatniczych Banku, w tym polecenia przelewu do dokonywania operacji związanych z grami, o których mowa powyżej. Zgodnie ze wskazaną ustawą operacje takie podlegają blokowaniu.

Zakaz określony w art. 29a ust. 2 nie dotyczy uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przez podmioty działające na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministerstwo Finansów.  Informacja o podmiotach uprawnionych do organizowania zakładów wzajemnych jest dostępna na stronie: www.mf.gov.pl

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

opublikowane: 28 sie 2017, 02:19 przez Admin BS Radom   [ zaktualizowane 28 sie 2017, 02:22 ]

Bank Spółdzielczy w Radomiu informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy).

W związku z tym zwracamy się z prośbą o umieszczanie na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujących informacji:

·         numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,


                ·         pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,

·         pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,

·         pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej rozporządzenia wspólnotowego mogą powodować:

·         opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,

·         odrzucenie przelewu,

·         wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

·         danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,

·         danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

Ostrzeżenie bezpieczeństwa - kampania Nymaim skierowana na Banki Spółdzielcze

opublikowane: 12 sie 2016, 00:23 przez Admin BS Radom   [ zaktualizowane 12 sie 2016, 00:24 ]

Uprzejmie informujemy o pojawieniu się nowej kampanii dystrybuującej malware Nymaim skierowanej w głównej mierze na bankowość spółdzielczą, w niespotykanej do tej pory skali. Malware Nymaim jest bardzo groźnym, złośliwym oprogramowaniem, które jest ciągle rozwijane przez przestępców, za jego pośrednictwem mogą oni min. modyfikować treść stron bankowości internetowej na zarażonym komputerze użytkownika, skłaniając go do wykonania przelewu na swoje konto. W pliku konfiguracyjnym złośliwego oprogramowania Nymaim, przestępcy umieścili wprost nazwy serwisów bankowości elektronicznej ponad 270 banków spółdzielczych z całej Polski.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy obsłudze bankowości internetowej.

LOTERIA PROMOCYJNA VISA - Bądź całym sercem w Rio 2016

opublikowane: 18 kwi 2016, 04:25 przez Admin BS Radom

Szanowni Państwo,

 informujemy o najnowszej kampanii marketingowej Visa związanej z Igrzyskami Olimpijskimi Rio 2016.

  By wziąć udział w loterii „Bądź całym sercem w Rio 2016” trzeba:

płacić kartą Visa

zachowywać potwierdzenia transakcji

rejestrować codziennie transakcje na www.visa.pl

wygrywać mistrzowskie nagrody!

 Użytkownicy kart Visa mogą wygrać:

12 dwuosobowych wyjazdów na Igrzyska Olimpijskie Rio 2016 (nagrody tygodniowe)

42 zestawy kibica (50-calowy telewizor Panasonic, karta podarunkowa na zakupy o wartości 500 zł, ręcznik plażowy i torba z motywem olimpijskim Visa Rio 2016)

420 kart podarunkowych na zakupy artykułów sportowych o wartości 200 zł każda

 Czas trwania promocji: do 17 maja br.

Nowy sposób płatności kartą w Internecie

opublikowane: 6 lut 2015, 05:56 przez Admin BS Radom   [ zaktualizowane 6 lut 2015, 06:08 ]Od 1 lutego 2015 r. nastąpiły zmiany w procesie dokonywania płatności kartą w Internecie. W celu odblokowania płatności internetowych, należy ustalić na karcie wysokość limitu transakcji internetowych za pośrednictwem Infolinii Banku lub bezpośrednio w placówce Banku oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).Przewodnik  1-6 of 6