AKTUALNOŚCI


Praca banku w dniu 24 i 31 grudnia 2019

opublikowane: 16 gru 2019, 05:11 przez Admin BS Radom

W związku ze zbliżającym się Świętem Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem, kasy Banku będą do Państwa dyspozycji:

24.12.2019 r. - Wigilia

Centrala Banku (Radom, Czachowskiego 21A) - do godz. 13:00
O/Mogielnica - do godz. 13.00
Filia (Radom, Główna) - do godz. 13.00
SPK Kowala - do godz. 13.00     
SPK Jastrzębia -
do godz. 13.00
SPK Odrzywół - do godz. 13.00
SPK Zakrzew - do godz. 13.00

31.12.2019 r. - Sylwester

Centrala Banku (Radom, Czachowskiego 21A) - do godz. 14:00
O/Mogielnica - do godz. 12.00
Filia (Radom, Główna) - do godz. 13.00
SPK Kowala - do godz. 12.30     
SPK Jastrzębia -
do godz. 13.30
SPK Odrzywół - do godz. 13.00
SPK Zakrzew - do godz. 13.30

Przelewy złożone w dniach 24 i 31.12.2019 r. do godz. 12.30 będą zrealizowane tego samego dnia, natomiast przelewy złożone po godzinie 12.30 będą rozliczane w pierwszym dniu roboczym po świętach tj. odpowiednio 27.12.2019 r. i 02.01.2020 r.

Klauzula informacyjna BIK

opublikowane: 14 lis 2019, 02:13 przez Admin BS Radom

KLAUZULA INFORMACYJNA BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Bank Spółdzielczy w Radomiu (dalej „Bank”) na podstawie art.105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy Prawo bankowe (dalej „Prawo bankowe”) – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 a, 02-679 Warszawa (dalej „BIK”). W związku z powyższym BIK – obok Banku – staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK.

 

1.    Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego  77a, 02-679 Warszawa (dalej „BIK”).

2.   Dane kontaktowe.

Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3.   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:

1)    wykonywania czynności bankowych, w szczególności oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy Prawa bankowego;

2)    statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych wynikający z przepisów Prawa bankowego;

3)    w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105 a ust. 4 Prawa bankowego – podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis Prawa bankowego;

4)    w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

4.    Kategorie przetwarzanych danych

BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

1)    dane identyfikujące osobę: PESEL/NIP, imię, nazwisko, dane dotyczące dokumentów tożsamości, nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo;

2)    dane adresowe i teleadresowe,

3)    dane socjo-demograficzne: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, wykształcenie, dochody i wydatki, stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie domowym, ustrój majątkowy małżonków;

4)    dane dotyczące zobowiązania: źródło zobowiązania, kwota i waluta, numer i stan rachunku, data powstania zobowiązania, warunki spłaty zobowiązania, cel finansowania, zabezpieczenie prawne i przedmiot zabezpieczenia, przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia z tytułu zobowiązania na dzień wygaśnięcia zobowiązania, data wygaśnięcia zobowiązania, przyczyny niewykonania zobowiązania lub dopuszczenia się zwłoki, o której mowa w art. 105a ust. 3 ustawy, przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, informacja o upadłości konsumenckiej, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków kredytowych.

5.    Źródło pochodzenia danych.

BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Banku.

Informacja o upadłości konsumenckiej przetwarzana w BIK może pochodzić z Banku oraz z Monitora Sądowego i Gospodarczego.

6.    Okres przez który dane będą przetwarzane.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:

1)    dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105 a ust. 3 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;

2)    dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105 a ust. 4 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;

3)    dla celów statystycznych i analiz – przez okres  trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania;

4)    dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z Umowy lub z innego tytułu.

7.    Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.

8.    Prawa osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Godziny graniczne realizacji przelewów

opublikowane: 23 paź 2019, 06:15 przez Admin BS Radom   [ zaktualizowane 31 paź 2019, 04:51 ]

Godziny Graniczne realizacji przelewów

 

TAB.1. Przelewy krajowe w PLN

Rodzaj przelewu

Placówka Banku

System bankowości elektronicznej

Przelew wewnętrzny:

Na rachunek w Banku

w godzinach pracy placówki

16:30

Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.

w godzinach pracy placówki

16:30

Przelew międzybankowy wychodzący:

ELIXIR 1

14:30

14:30

SORBNET

14:30

-----

Przelew przychodzący:

Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku

w godzinach pracy placówki

-----

Przelew wewnętrzny z rachunku banku  Zrzeszenia Banku BPS S.A.

do godziny 17:00

-----

ELIXIR

I sesja do godziny 12:00

II sesja do godziny 16:00

III sesja do godziny 17:00

-----

SORBNET

do godziny 16:00

-----

1.    Przelewy wychodzące złożone po godzinie 14:30, ale przed godziną 16:30, obciążają rachunek płatnika w tym samym dniu roboczym, ale ich realizacji następują w najbliższym dniu roboczym.

 

TAB.2. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej.

Rodzaj przelewu

Data waluty

Placówka Banku

Przelew wewnętrzny:

Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.

D

w godzinach pracy placówki

Przelew wychodzący: 1

Przelew w trybie standardowym:

Polecenie przelewu SEPA,

Przekazy w walucie EUR

D+1

w godzinach pracy placówki

Pozostałe przekazy

D+2

w godzinach pracy placówki

Przekazy w trybie pilnym

D

11:45

Przelewy przychodzące:

Na rachunek w Banku

D

17:00

1.    Przelewy wychodzące złożone w dniu roboczym po godzinie granicznej, obciążają rachunek płatnika w tym samym dniu, ale ich realizacji następują z datą waluty ustalona jak dla przelewów złożonych w następnym dniu roboczym (nie dotyczy przekazów realizowanych w trybie pilnym).

Stawka WIBOR

opublikowane: 23 wrz 2019, 00:40 przez Admin BS Radom

(ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

Wnioski 500+ i 300+

opublikowane: 12 sie 2019, 01:43 przez Admin BS Radom

Wnioski 500+ i 300+ dostępne w bankowości elektronicznej. Nie trać czasu na kolejki w urzędzie i złóż wniosek już dziś bez wychodzenia z domu.

Usługa dostępna w eBankNet, zakładka Wnioski.

Komunikat Prokuratury Krajowej w sprawie szybkich płatności

opublikowane: 17 maj 2019, 06:56 przez Admin BS Radom

Ostrzegamy przed fałszywymi stronami udającymi pośredników szybkich płatności. Na atak narażeni są użytkownicy bankowości internetowej i mobilnej robiący zakupy przez internet.

Przestępcy podszywają się pod serwisy oferujące szybkie przelewy (np. Dotpay, PayU, czy Przelewy24). Podstawione strony przestępców wyłudzają loginy i hasła do bankowości internetowej oraz kody autoryzacyjne zatwierdzające przelewy.

Ofiary ataków, które nie zachowają ostrożności, mogą stracić swoje oszczędności. Problem jest poważny - tylko w marcu odnotowano ponad 100 różnych stron udających pośredników płatności, używanych przez przestępców. Nieświadomi konsumenci ujawniając swoją tożsamość przestępcom mogą doprowadzić do wykorzystania jej do zawarcia w ich imieniu umów i w konsekwencji np. zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

 

Przestępcy używają różnych sposobów, by ściągnąć ofiary na fałszywe strony. Użytkownicy mogą być do nich kierowani przez linki w SMSach, komunikatorach internetowych lub poprzez fałszywe sklepy internetowe.  Aby nie zostać ofiarą przestępców należy zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów:

·        Uważaj na wszystkie wiadomości o konieczności zapłaty lub dopłaty drobnych kwot (np. 0,76 PLN) zawierające link do strony udającej pośrednika płatności. Przed wykonaniem przelewu skontaktuj się z firmą, która figuruje jako nadawca wiadomości (np. operator telekomunikacyjny, sklep czy serwis internetowy).

·        Jeśli strona prosi o login i hasło do bankowości internetowej, sprawdź w pasku przeglądarki, czy jej adres internetowy zgadza się z adresem strony Twojego banku. Jeśli adres jest inny niż zwykle, nie loguj się na tej stronie - nie podawaj tam swoich danych oraz powiadom o tym swój bank.

·        Zawsze czytaj uważnie treść każdego SMSa z kodem autoryzacyjnym od swojego banku. Jeśli twój bank to umożliwia zamień SMSy na autoryzację za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

 

Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą internetowego oszustwa, zgłoś to jak najszybciej do swojego banku, a następnie zespołowi reagowania na incydenty CERT.PL (pod adresem https://incydent.cert.pl/) oraz najbliższej jednostce Policji. Wskazane powyżej instytucje przekażą Ci informacje na temat kolejnych działań. Masz też prawo złożyć reklamację do swojego banku.

 

Prokuratura Krajowa

Komenda Główna Policji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Europejskie Centrum Konsumenckie

FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP

Informacje dla dostawców usług (TPP)

opublikowane: 15 mar 2019, 01:20 przez Admin BS Radom   [ zaktualizowane 15 mar 2019, 01:25 ]

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera.

Link do API

Zmiana sposobu autoryzacji przelewów w bankowości elektronicznej

opublikowane: 15 mar 2019, 01:16 przez Admin BS Radom

w związku z wejściem w życie zmiany ustawy o usługach płatniczych z dniem 20 grudnia 2018 r. oraz nakładającymi na Dostawcę Usług Płatniczych wymogami rozporządzania Parlamentu Europejskiego jedyną dopuszczalną formą autoryzacji w trybie silnego uwierzytelnienia transakcji płatniczych (przelewów) będzie jednorazowe hasło wysyłane w formie sms, który ponadto będzie musiał zawierać następujące informacje: dane odbiorcy przelewu, numer rachunku odbiorcy przelewu, kwotę transakcji płatniczej. Wobec czego dotychczas stosowane przez Bank listy haseł jednorazowych muszą zostać wycofane z uwagi na niespełnianie nowych wymogów prawnych.

Wobec czego pragniemy poinformować, że z dniem 05 maja 2019 r. zostanie wycofana możliwość korzystania z List haseł jednorazowych, służących autoryzacji operacji internetowych w ramach usługi bankowości elektronicznej eBankNet.

Dyspozycję zmiany sposobu autoryzacji przelewów należy złożyć w oddziale banku do 26 kwietnia 2019 r.

Już teraz zachęcamy do korzystania z haseł jednorazowych wysyłanych za pośrednictwem SMS-a.

Praca banku w dniu 24 i 31 grudnia

opublikowane: 12 gru 2018, 02:27 przez Admin BS Radom

W związku ze zbliżającym się Świętem Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem, kasy Banku będą do Państwa dyspozycji:

24.12.2018 r. - Wigilia

Centrala Banku (Radom, Czachowskiego 21A) - do godz. 13:00
O/Mogielnica - do godz. 13.00
Filia (Radom, Główna) - do godz. 13.00
SPK Kowala - do godz. 13.00     
SPK Jastrzębia -
do godz. 13.00
SPK Odrzywół - do godz. 13.00
SPK Zakrzew - do godz. 13.00

31.12.2018 r. - Sylwester

Centrala Banku (Radom, Czachowskiego 21A) - do godz. 14:00
O/Mogielnica - do godz. 12.00
Filia (Radom, Główna) - do godz. 13.00
SPK Kowala - do godz. 12.30     
SPK Jastrzębia -
do godz. 13.30
SPK Odrzywół - do godz. 13.00
SPK Zakrzew - do godz. 13.30

Przelewy złożone w dniach 24 i 31.12.2018 r. do godz. 12.30 będą zrealizowane tego samego dnia, natomiast przelewy złożone po godzinie 12.30 będą rozliczane w pierwszym dniu roboczym po świętach tj. odpowiednio 27.12.2018 r. i 02.01.2019 r.

Święto Narodowe z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości

opublikowane: 9 lis 2018, 23:43 przez Admin BS Radom   [ zaktualizowane 9 lis 2018, 23:44 ]

Zarząd Banku Spółdzielczego w Radomiu informuje, że w związku z ustanowieniem Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, placówki Banku w dniu 12 listopada 2018 r. będą nieczynne.

1-10 of 18