Depozyty

Zasady dotyczące

dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

1.   Posiadacz rachunku indywidualnego może złożyć w Banku pisemne polecenie dokonania, po swojej śmierci, wypłaty z rachunku osobom wskazanym w dyspozycji na wypadek śmierci: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty. Kwota wypłacona nie wchodzi do spadku po Posiadaczu.

2.      Osoby wskazane w dyspozycji na wypadek śmierci są uprawnione do podjęcia przypadającej na ich rzecz kwoty bez przeprowadzenia postępowania spadkowego, po przedłożeniu skróconego aktu zgonu Posiadacza. Jeżeli łączna kwota przypadająca tym osobom przekracza wysokość kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn (określonej odrębnymi przepisami) należy przedłożyć także zaświadczenie z urzędu skarbowego o uiszczeniu podatku lub o zwolnieniu od podatku.

3.     W  razie  śmierci  Posiadacza  rachunku  indywidualnego,  Bank  wypłaci  z  tego  rachunku  koszty  pogrzebu Posiadacza w wysokości nie przekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku osobie, która przedłoży skrócony odpis aktu zgonu Posiadacza oraz oryginalne rachunki stwierdzające wysokość poniesionych wydatków, wystawione na osobę żądającą wypłaty.

4.      W  przypadku,  jeżeli  Posiadacz  nie  wskazał  w  Dyspozycji  na wypadek śmierci osób uprawnionych, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, wypłata salda rachunku dokonywana jest przez Bank na rzecz spadkobierców Posiadacza po przedłożeniu:

a)      prawomocnego (zaopatrzonego w klauzulę prawomocności) postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,

b)      postanowienia sądu o dziale spadku lub zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o podziale sum ulokowanych na rachunku,

c)    aktu  poświadczenia  dziedziczenia  wraz  z  informacją  o  zarejestrowaniu  go  w  rejestrze  aktów poświadczenia dziedziczenia.

5.   W przypadku śmierci Posiadacza, Bank na wniosek organu emerytalno-rentowego dokona zwrotu kwoty świadczenia, które nie przysługiwało za okres po śmierci Posiadacza rachunku, o ile środki te nie zostały wypłacone przed otrzymaniem przez Bank wniosku na rzecz osób uprawnionych, o czym Bank jest zobowiązany w takim wypadku w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o dokonanie zwrotu poinformować ten organ wraz ze wskazaniem osób, które pobrały wypłaty.


Comments