Klienci indywidualni

Terminowe lokaty oszczędnościowe
                                                                                                                                                                                           

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 12/BS/2015 z dnia 06.03.2015 r.
Oprocentowanie obowiązuje od dnia 10 marca 2015 roku.

Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych
i lokat terminowych osób fizycznych wg zmiennej stopy procentowej.

 Wkłady a-vista  0,01 %
 Środki na ror     0,01 %
 Lokaty do 1- go m-ca 0,45 %
 Lokaty do 3- ch m-cy 0,65 %
 Lokaty do 6- ciu m-cy 0,90 %
 Lokaty do 9- ciu m-cy 0,95 %
 Lokaty do 12- tu m-cy 1,15 %
 Lokaty dwuletnie    1,30 %
 Lokaty trzyletnie 1,55 %
 Lokaty czteroletnie 1,95 %
 Wkłady mieszkaniowe     1,15 %    
    
Lokata dopłata 

 do 3 miesięcy  0,65 %  
 do 6 miesięcy     0,90 %

minimalna wpłata 500.00 zł.                                                                                                                                                                                           

Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych 
i lokat terminowych osób fizycznych wg stałej stopy procentowej.


 do 3-ch miesięcy  0,65 %
 do 6-ciu  miesięcy    0,90 %

minimalna wpłata na lokatę 500.00 zł.


                                                                                                                                                                                           Oprocentowanie lokat dla osób fizycznych
   progresywna lokata oszczędnościowa
oprocentowanie wg stałej stopy która dla okresów jednomiesięcznych wynosi :


 1 miesiąc    0,50 %
 2 miesiące    
0,60 %
 3 miesiące 0,70 % 
 4 miesiące0,80 %
 5 miesięcy0,90 %
 6 miesięcy1,00 %
 7 miesięcy1,10 %
 8 miesięcy1,20 %
 9 miesięcy1,30 %
 10 miesięcy1,40 %
 11 miesięcy1,70 %
 12 miesięcy3,20 %

minimalna kwota lokaty 5 000.00 zł.
Zasady dotyczące

dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

1.   Posiadacz rachunku indywidualnego może złożyć w Banku pisemne polecenie dokonania, po swojej śmierci, wypłaty z rachunku osobom wskazanym w dyspozycji na wypadek śmierci: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty. Kwota wypłacona nie wchodzi do spadku po Posiadaczu.

2.      Osoby wskazane w dyspozycji na wypadek śmierci są uprawnione do podjęcia przypadającej na ich rzecz kwoty bez przeprowadzenia postępowania spadkowego, po przedłożeniu skróconego aktu zgonu Posiadacza. Jeżeli łączna kwota przypadająca tym osobom przekracza wysokość kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn (określonej odrębnymi przepisami) należy przedłożyć także zaświadczenie z urzędu skarbowego o uiszczeniu podatku lub o zwolnieniu od podatku.

3.     W  razie  śmierci  Posiadacza  rachunku  indywidualnego,  Bank  wypłaci  z  tego  rachunku  koszty  pogrzebu Posiadacza w wysokości nie przekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku osobie, która przedłoży skrócony odpis aktu zgonu Posiadacza oraz oryginalne rachunki stwierdzające wysokość poniesionych wydatków, wystawione na osobę żądającą wypłaty.

4.      W  przypadku,  jeżeli  Posiadacz  nie  wskazał  w  Dyspozycji  na wypadek śmierci osób uprawnionych, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, wypłata salda rachunku dokonywana jest przez Bank na rzecz spadkobierców Posiadacza po przedłożeniu:

a)      prawomocnego (zaopatrzonego w klauzulę prawomocności) postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,

b)      postanowienia sądu o dziale spadku lub zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o podziale sum ulokowanych na rachunku,

c)    aktu  poświadczenia  dziedziczenia  wraz  z  informacją  o  zarejestrowaniu  go  w  rejestrze  aktów poświadczenia dziedziczenia.

5.   W przypadku śmierci Posiadacza, Bank na wniosek organu emerytalno-rentowego dokona zwrotu kwoty świadczenia, które nie przysługiwało za okres po śmierci Posiadacza rachunku, o ile środki te nie zostały wypłacone przed otrzymaniem przez Bank wniosku na rzecz osób uprawnionych, o czym Bank jest zobowiązany w takim wypadku w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o dokonanie zwrotu poinformować ten organ wraz ze wskazaniem osób, które pobrały wypłaty.