Moje ID

Załącznik nr 1 do Uchwały nr   62/BS/2020

Zarządu Banku Spółdzielczego w Radomiu

z dnia 27.10.2020r.

  

BANK SPÓŁDZIELCZY

w RADOMIU

 

Regulamin wydawania środków identyfikacji elektronicznej i przekazywania informacji w ramach mojeID


 rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 12.

1.       Niniejszy „Regulamin wydawania środków identyfikacji elektronicznej i przekazywania informacji w ramach mojeID”, zwany dalej „Regulaminem”, został wydany przez Bank Spółdzielczy w Radomiu z siedzibą w Radomiu,26-600 Radom,  ul. Czachowskiego 21A, wpisany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  w  Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000053446, NIP796-004-15-10, REGON 000498106 zwany dalej „Bankiem”.

2.       Regulamin określa zasady nieodpłatnego wydawania przez Bank Środków Identyfikacji Elektronicznej, a także przekazywania, na wniosek Klienta, danych identyfikujących pochodzących ze Środka Identyfikacji Elektronicznej, zwane dalej „Usługami identyfikacji”, które świadczone są przez Bank w celu umożliwienia Klientowi uwierzytelnienia wobec Dostawców świadczących usługi online o charakterze publicznym lub komercyjnym.  

§ 22.

1.       Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1)         Dostawca – podmiot polegający na identyfikacji elektronicznej, oznaczającej proces używania danych w postaci elektronicznej identyfikujących i unikalnie reprezentujących osobę fizyczną;

2)         Środek Identyfikacji Elektronicznej – materialna lub niematerialna jednostka zawierająca dane identyfikujące osobę fizyczną i używana do celów uwierzytelnienia dla usługi online, w rozumieniu  Rozporządzenia EIDAS, wydawana przez Bank, o średnim poziomie bezpieczeństwa;

3)         Klient – osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę, na podstawie której posiada ona dostęp do serwisu bankowości internetowej;

4)         Usługa mojeID – usługa świadczona Bankowi, za pośrednictwem Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przez  Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. z siedzibą w Warszawie, polegająca na pośredniczeniu w pozyskiwaniu przez Dostawców usług online danych identyfikujących osoby fizyczne uwalnianych (przekazywanych) przez wydawców środków identyfikacji elektronicznej, w szczególności w celu uwierzytelnienia do świadczonych przez Dostawców usług online;

5)         Serwis bankowości internetowej – element usługi bankowości elektronicznej udostępnianej przez Bank, umożliwiający korzystanie z usług Banku przez Internet, dostępny pod adresem: www.bsradom.pl;

6)         Umowa o świadczenie Usługi identyfikacji – umowa pomiędzy Klientem a Bankiem, której warunki określa niniejszy Regulamin i do zawarcia której dochodzi z chwilą złożenia przez Klienta wniosku o wydanie Środka Identyfikacji Elektronicznej i przekazanie danych identyfikujących pochodzących ze Środka Identyfikacji Elektronicznej;

7)         Rozporządzenie EIDAS – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.

2.       W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”, zwanego dalej „Regulaminem prowadzenia rachunków”.

rozdział 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi identyfikacji i zasady korzystania z usługi identyfikacji

§ 32.

1.       Usługi identyfikacji dostępne są w Serwisie bankowości internetowej. W Usługach identyfikacji Bank stosuje silne  uwierzytelnienie pochodzące z Serwisu bankowości internetowej.

2.       Do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi identyfikacji dochodzi z chwilą złożenia przez Klienta, w Serwisie bankowości internetowej, wniosku o wydanie Środka Identyfikacji Elektronicznej i przekazanie danych identyfikujących pochodzących ze Środka Identyfikacji Elektronicznej.

3.       Klient, który chce skorzystać z Usługi identyfikacji:

1)         składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i zobowiązaniu do jego przestrzegania;

2)         składa oświadczenie o prawidłowości i aktualności danych identyfikujących Klienta;

3)         składa wniosek o wydanie Środka Identyfikacji Elektronicznej;

4)         udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bank w celu niezbędnym do świadczenia Usługi identyfikacji;

5)         udziela zgody na przekazanie przez Bank, za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, danych identyfikujących, pochodzących ze Środka Identyfikacji Elektronicznej, do wskazanego Dostawcy;

6)         upoważnia Bank do przekazania podmiotom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, informacji, że jest Klientem Banku.

4.       Klient korzystający z Usługi identyfikacji ma obowiązek:

1)         korzystać ze Środka Identyfikacji Elektronicznej zgodnie z Regulaminem oraz nie wykorzystywać go w celach niezgodnych z przepisami prawa;

2)         niezwłocznie zgłosić do Banku zmianę danych identyfikujących, o których mowa w § 4 ust. 3, wykorzystywanych na potrzeby skorzystania z Usługi identyfikacji, utratę wyłącznej kontroli nad danymi umożliwiającymi identyfikację przy użyciu Środka Identyfikacji Elektronicznej lub stwierdzenie nieuprawnionego jego użycia;

3)         korzystać z Usługi identyfikacji osobiście, w szczególności nie umożliwiać posługiwania się wydanym Klientowi Środkiem Identyfikacji Elektronicznej osobom trzecim.

§ 42.

1.       Utworzenie Środka Identyfikacji Elektronicznej możliwe jest wyłącznie w Serwisie bankowości internetowej.

2.       Bank wydaje jednorazowe Środki Identyfikacji Elektronicznej, które tracą ważność natychmiast po uwolnieniu (przekazaniu) danych identyfikujących pochodzących z danego Środka Identyfikacji Elektronicznej.

3.       Dane identyfikujące Klienta to:

1)         pierwsze imię;

2)         drugie imię;

3)         nazwisko;

4)         numer PESEL;

5)         data urodzenia;

6)         miejsce urodzenia;

7)         kraj urodzenia;

8)         obywatelstwo;

9)         typ dokumentu tożsamości;

10)      seria i numer dokumentu tożsamości;

11)      data ważności dokumentu tożsamości;

12)      data wydania dokumentu tożsamości;

13)      potwierdzony numer telefonu;

14)      pełnoletność;

15)      adres mailowy;

16)      numer rachunku bankowego;

17)      płeć.

4.       Każdy Środek Identyfikacji Elektronicznej zawiera dane identyfikujące, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5.

5.       Środek Identyfikacji Elektronicznej, oprócz danych identyfikujących wskazanych w ust. 3 pkt 1-5, może zawierać także dane identyfikujące, o których mowa w ust. 3 pkt 6-17.

6.       Bank wydaje i zarządza Środkami Identyfikacji Elektronicznej. Klient używa Środka Identyfikacji Elektronicznej w szczególności w celu potwierdzenia swoich danych.

7.       Użycie Środka Identyfikacji Elektronicznej do identyfikacji w krajowym schemacie identyfikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. 

rozdział 3. Przetwarzanie danych

§ 532.

1.       Bank będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w zakresie określonym w § 4 ust. 3 w celu świadczenia Usługi identyfikacji. 

2.       W ramach użycia Środka Identyfikacji Elektronicznej Bank przekazuje, każdorazowo za zgodą Klienta, pochodzące ze Środka Identyfikacji Elektronicznej dane, o których mowa w § 4 ust. 4 lub 5, do wskazanego Dostawcy. 

3.       W celu świadczenia Usługi identyfikacji Bank może wykorzystywać dane osobowe Klienta posiadane i przetwarzane w celu realizacji wcześniej zawartych z Klientem umów.

4.       Dane osobowe Klienta, w związku z realizacją Usługi identyfikacji, będą przetwarzane przez Bank również po wykonaniu Usługi identyfikacji wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa oraz w celu obsługi reklamacji, udostępniania Klientowi historii Usług identyfikacji, z których skorzystał, zapewnienia możliwości rozliczalności dokonanych czynności i weryfikacji poprawności dokonanej identyfikacji, a także rozpatrywania roszczeń.

5.       Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Bank dostępne są na stronie https://www.bsradom.pl

rozdział 4. Tryb zgłaszania i rozpatrywania reklamacji

§ 632.

1.       Klienci mogą składać reklamacje dotyczące Usługi identyfikacji świadczonej przez Bank:

1)         w formie pisemnej – drogą pocztową lub osobiście w oddziałach Banku;

2)        z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej wysyłając e-mail na adres sekretariat@bsradom.pl;

3)         telefonicznie.

2.       Aktualne numery telefonów i adresy, pod którymi Klient może składać reklamacje podane są na stronie  www.bsradom.pl.

3.       Reklamacja dotycząca Usługi identyfikacji powinna zawierać dane identyfikujące Klienta (imię, nazwisko, PESEL), datę wystąpienia reklamowanego zdarzenia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności oraz jednoznaczne sformułowanie roszczenia.

4.       Bank może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Usługi identyfikacji.

5.       Na żądanie Klienta, Bank potwierdza w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób, fakt złożenia przez niego reklamacji.

6.       Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Bank poinformuje Klienta o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania przez Bank terminów, o których mowa powyżej, wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem tych terminów.  

7.       Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany o jej wyniku w formie papierowej albo, na wniosek Klienta, za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w szczególności pocztą elektroniczną. 

8.       Klient ma prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z Bankiem. Podmiotami właściwymi do rozstrzygania sporów są:

1)         Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, działający zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie www.zbp.pl, w przypadku Klienta będącego konsumentem;

2)         Rzecznik Finansowy, do którego można się zwrócić w trybie wskazanym na stronie www.rf.gov.pl, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną.

9.       Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego umowy zawartej za pośrednictwem Internetu, usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej, za pośrednictwem platformy ODR, funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.    W sprawach dotyczących Usługi identyfikacji, Klient będący konsumentem ma również możliwość zwrócenia się o pomoc do właściwego Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta.

11.    Niezależnie od opisanego wyżej postępowania reklamacyjnego, Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

12.    Organem administracji publicznej sprawującym nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.

13.    Wszystkie reklamacje są rozpatrywane przez Bank z największą starannością, wnikliwie i w możliwie najkrótszym terminie.

Ċ
Admin BS Radom,
29 sty 2021, 01:36
Comments